Veřejná zakázka: ADMINISTRATIVNĚ VÝROBNÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM ŘEMESEL – OBJEKTY B,D,E

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11
Systémové číslo: P19V00000011
Datum zahájení: 30.05.2019
Nabídku podat do: 18.07.2019 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ADMINISTRATIVNĚ VÝROBNÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM ŘEMESEL – OBJEKTY B,D,E
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je realizace navržených stavebních úprav na objektech B,D a E spočívajících v zateplení obvodového pláště, zateplení střešního pláště, výměny otvorových výplní a rekonstrukce systému vytápění. Stavba bude provedena v souladu s přílohou č. 6 – Dokumentace pro provedení stavby, která byla zpracována společností ATRIS, s.r.o.

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu smlouvy o dílo).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Účastník bere na vědomí, že zadavatelem určený technický dozor stavby (TDI) nesmí být zajišťován osobou účastníka či osobou s ní majetkově či personálně propojenou
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné zadávací řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli v jeho průběhu v souladu s čl.37) – 39) PpVD OPPIK. V případě zrušení zadávacího řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení zadávacího řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 54) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Zakázka dle PpVD
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 59 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Podolí Development, a.s.
 • IČO: 27821196
 • Poštovní adresa:
  Mariánské náměstí 2116/10
  70900 Ostrava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.navigaassistance.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy