Veřejná zakázka: Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 129
Systémové číslo: P23V00000010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-034046
Datum zahájení: 28.07.2023
Nabídku podat do: 06.11.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem veřejné zakázky je optimalizace energetického hospodářství v tepelné síti
soustavy CZT Liberec a realizace racionalizačních opatření, která povedou k významným energetickým úsporám. Předmětem projektu je přestavba primární parní tepelné sítě soustavy CZT Liberec na horkovodní. Cílem je řešení snížení tepelných ztrát vznikajících transportem tepelné energie v dotčené části revitalizované soustavy pro zásobování teplem.
Jedná se o konverzi jedné větve parovodního primárního systému soustavy CZT města Liberec na horkovodní.
Stavba horkovodu je liniová stavba v zastavěném území města. Během konverze dojde ke změně teplonosného média z vodní páry na horkou vodu. Vedení nových horkovodů bude přednostně na stávajících trasách parovodů, vyjma části, které jsou vedeny v nových trasách. Součástí změny média budou zároveň rekonstrukce výměníkových stranic z Pára-voda na Voda-voda a rekonstrukce přípojek k jednotlivých primárním odběratelům vč. nezbytné úpravy předávacích míst tepla.

Předmětem plnění veřejné zakázky (dílo) je uzavření smlouvy o dílo, realizované na základě dokumentace pro provedení stavby, která byla zpracována společností SITEZ, s.r.o, sídlem Novoveská 3370, 415 01 Teplice, IČO 28662814, číslo zakázky 22-034 spočívající v přestavbě zbývající parovodní sítě v Liberci na horkovodní. Jmenovitě se jedná o parovodní síť pojmenovanou Textilana/Nová Ruda, včetně instalace nových výměníkových stanic (VS) a nových objektových předávacích stanic (OPS).

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci pro provedení stavby a v dokladové části projektové dokumentace (stavební povolení a související dokumenty), které společně tvoří přílohu č.4 zadávacích podmínek (dále v textu také „projektová dokumentace“), ve slepém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 5 zadávacích podmínek (dále v textu také „výkaz výměr“). Povinnosti zhotovitele je dále uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 zadávacích podmínek (v textu také „smlouva“ nebo „návrh smlouvy“). Svou cenovou nabídku rozvede účastník vyplněním výkazu výměr (více viz čl. 5 zadávacích podmínek).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Teplárna Liberec, a.s.
 • IČO: 62241672
 • Poštovní adresa:
  Dr. Milady Horákové 641/34a
  46001 Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2023-030215

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.navigaassistance.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky