Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení vnitřního vybavení II
Odesílatel David Bábsky
Organizace odesílatele Naviga Assistance s.r.o. [IČO: 24244414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2019 11:55:49
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace - návrh SoD (příloha 1b)

Vážení,

zadavatel NEPOŽADUJE, aby povinnou součástí nabídky byl návrh pozáručních servisních podmínek, pouze POŽADUJE závazek dodavatele tento pozáruční servis v souladu s kupní smlouvou zajistit.

Odůvodnění:
Zadavatel v čl. VI odst. 7 návrhu kupní smlouvy DČ 2, který tvoří Přílohu č. 1b Zadávací dokumentace, požaduje zajištění pozáručního servisu v délce trvání 36 měsíců v souladu s technickou specifikací předmětu, která je součástí kupní smlouvy jako její příloha č. 2. Zadavatel v tomto odkazuje na obecné obchodní zvyklosti (co se předmětu této dílčí části týče) a dává dodavateli tzv. volnou ruku k zajištění tohoto požadavku.

Ze zmíněného důvodu není v zadávací dokumentaci dána povinnost, aby součástí nabídky dodavatele byl i návrh vlastní pozáruční servisní smlouvy či obsažený návrh servisní smlouvy zadavatele.

Dodavatel v souladu s tímto požadavkem může buďto obsáhnout v nabídce svůj vlastní návrh pozáruční servisní smlouvy, nebo například odkázat (a do příslušného pole technické specifikace zanést) na své obchodní podmínky, kde je otázka pozáručního servis dodavatelem poskytovaného upravena, či pouze potvrdit (a tedy se smluvně zavázat) jeho zajištění a splnění tohoto požadavku zadavatele na zajištění pozáručního servisu v dané délce.

Závěr:
Z důvodu povahy vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel NEPRODLUŽUJE zadávací lhůtu v souladu s ust. § 98 odst. 5 ZZVZ, neboť nedošlo ke změně nebo doplnění zadávacích podmínek DČ 2 dle § 99 ZZVZ -požadavek na zajištění pozáručního servisu v délce 36 měsíců byl od počátku uveden v zadávacích podmínkách dané dílčí části.


David Bábsky
administrátor veřejné zakázky

Původní zpráva

Datum 15.03.2019 09:40:15
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace - návrh SoD (příloha 1b)

V SoD je v části VI. Záruční podmínky v bodě 7 uvedeno: "Prodávající se zavazuje zajišťovat oproti úhradě objednatele pozáruční servis v délce 36 měsíců, včetně dodávek a zajištění náhradních dílů, a to na základě přílohy této kupní smlouvy".
V soupisu příloh k SoD však smlouva o pozáručním servisu není zmíněna, stejně tak není zveřejněna v zadávací dokumentaci. Můžeme Vás poprosit o příslušné zveřejnění smlouvy, nebo je možné použít vlastní vzor?